Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ‘CROMSTAERT VOF’ 

Gedeponeerd op 18 juli 2018 bij Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer  62202359. 

Artikel 1: Definities 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 • Opdrachtnemer: de vennootschap onder firma ‘Cromstaert VOF’, tevens h.o.d.n. ‘Cromstaert  financiële dientverlening’, kantoorhoudende te Deventer alsmede de aan haar gelieerde  ondernemingen; 
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer; 
 • Overeenkomst(en): de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever te sluiten c.q. gesloten  (vervolg)overeenkomsten; 
 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door  Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin  van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de  Overteenkomst(en). 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen c.q. offertes welke Opdrachtnemer  doet c.q. uitbrengt en op alle Overeenkomsten die Opdrachtnemer met Opdrachtgever sluit. 2. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij  uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 2. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten  Overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de  Overeenkomst(en). 
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de  overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen  Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter  vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel  mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden  genomen. 

Artikel 3: Offerte en totstandkoming overeenkomst 

 1. Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt slechts tot stand indien  Opdrachtnemer de ontvangst van de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte binnen 14  dagen na ontvangst daarvan schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. 
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 3. In het geval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens en/of andere (financiële)  specificaties verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal  Opdrachtnemer zijn offerte hierop baseren. 
 3. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het  Burgerlijk Wetboek tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer  uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de  Opdrachtgever is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal  worden uitgevoerd.

Artikel 4: Uitvoeringsperiode 

 1. De uitvoeringsperiode van de Werkzaamheden wordt door Opdrachtnemer bij benadering  vastgesteld en gaat eerst in wanneer tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever algehele  overeenstemming is bereikt. Een overeengekomen uitvoeringsperiode is geen fatale termijn,  tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 2. Overschrijding van de in lid 1 bedoelde uitvoeringsperiode geeft Opdrachtgever nimmer enig  recht op schadevergoeding. 
 3. Indien sprake is van meerwerk wordt de in lid 1 bedoelde uitvoeringsperiode verlengd met een  termijn welke volgens Opdrachtnemer benodigd is om het meerwerk uit te kunnen voeren. 

Artikel 5: Aanvang en duur van de Overeenkomst 

 1. Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door  Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen  en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever  aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist  en volledig weer te geven. 
 2. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud  of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is  aangegaan. 

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest  welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met  Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of  worden gevestigd. 
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in lid 1 van dit artikel genoemde producten,  waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, ontwerpen, werkwijzen,  adviezen, contracten en andere producten van de geest, een en ander in de ruimste zin des  woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te  verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. 
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in lid 1 van dit artikel genoemde producten aan derden  ter hand testellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de  Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op  grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden. 

Artikel 7: Prijswijzigingen 

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd een stijging van kostprijsverhogende factoren aan  Opdrachtgever door te berekenen, nadat Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is  gesteld. 

Artikel 8: Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Opdrachtnemer vereist, heeft  hij te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden door derde(n) te laten uitvoeren. 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat  deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze  noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden  verstrekt.  
 2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde (financiële) gegevens niet tijdig  aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de  overeenkomst op te schorten en/of de als gevolg daarvan uit de vertraging voortvloeiende  kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,  ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste  en/of onvolledige gegevens. 
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te  schorten indien het door onvoorziene omstandigheden voor Opdrachtnemer tijdelijk  onmogelijk is om zijn verplichtingen na te komen. 
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden indien de  Overeenkomst voor hem onuitvoerbaar is. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op  enige vorm van schadevergoeding. 

Artikel 9: Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering  daarvan het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te  vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de  Overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen c.q. aanvullen. 
 2. In geval de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid wordt gewijzigd of  aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Werkzaamheden door  Opdrachtnemer daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan alsdan  zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 3. Indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve  consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

Artikel 10: Ontbinding 

 1. Onverminderd de aan Opdrachtnemer toekomende rechten, is Opdrachtnemer gerechtigd de  Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een  schriftelijke verklaring te ontbinden indien: 

– Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de  Overeenkomst; 

– Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft  aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er ten laste van hem beslag wordt  gelegd op zijn vermogen, of hij zijn bedrijf aan derden overdraagt; 

Artikel 11: Betaling 

 1. Betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dient uiterlijk te geschieden binnen 30 dagen  na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening. 
 2. Opdrachtgever is ongeacht de overeengekomen betalingscondities op verzoek van  Opdrachtnemer verplicht om voldoende zekerheid te stellen voor betaling van de  overeengekomen opdrachtsom. Indien Opdrachtgever binnen een daartoe door  Opdrachtnemer te bepalen termijn niet aan de verzochte zekerheidstelling voldoet, is  Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te  verhalen. 
 3. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege  in verzuim; Opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een contractuele  rente verschuldigd van 12% per jaar, dan wel de wettelijke (handels)rente indien deze op dat  moment hoger is dan genoemde 12%. 
 4. In geval van liquidatie, ontbinding, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever,  of wanneer Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over  haar vermogen verliest, zullen de (betalings-)verplichtingen van Opdrachtgever alle  onmiddellijk opeisbaar zijn.  
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van  alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst  open staan. 
 6. Betaling door Opdrachtgever dient te allen tijde plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 12: Incassokosten 

 1. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer  nakomt, dan komen naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van  voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten  voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en  het inwinnen van inlichtingen. Deze kosten bedragen 15% van de alsdan openstaande  hoofdsom, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn, in welk geval de werkelijk gemaakte  kosten door Opdrachtgever verschuldigd zijn. 

Artikel 13: Reclamaties 

 1. Reclamaties met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen  schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover  Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van de tekortkoming,  indien Opdrachtgever aantoont dat hij de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon  ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van  de aard en de grond van de klachten. 
 2. Reclamaties als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever  niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclamatie  gegrond acht. 
 3. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht van de Opdrachtgever te  onderzoeken. 
 4. Indien de reclamatie niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in  verband met de reclamatie. 

Artikel 14: Overmacht 

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet  behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder  begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk  en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen de onderneming van  Opdrachtnemer, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer  alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 
 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet,  de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen,  zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. 
 3. Voor zover de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk  zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is de  Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte  separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen. 

Artikel 15: Geheimhouding en exclusiviteit 

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van  de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van  vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door  verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover  wettelijke of beroepsregelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht  voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en  andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Opdrachtnemer  een informatieplicht opleggen, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de  geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk  collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks  voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan  wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking  wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen,  uitgezonderd in geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in gerechtelijke procedure,  waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.  
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is  het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet  schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter  beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit,  geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende  Werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot  openbaarmaking rust.  
 4. Bij overtreding van de in het vorige lid opgenomen verbod is de Opdrachtgever een  onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan de  Opdrachtnemer ter hoogte van € 25.000, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om  een schadevergoeding te eisen. 

Artikel 16: Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het  rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en)  in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat  volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval  wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de  verzekering te dragen eigen risico.  
 2. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat,  is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot vergoeding van directe schade tot  maximaal het bedrag van de in de Overeenkomst overeengekomen opdrachtsom met een  maximum van € 10.000,-. 
 3. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is  uitgesloten. 
 4. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is dat Opdrachtgever Opdrachtnemer terstond na  ontdekking van een tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en Opdrachtnemer heeft  te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan  te maken of te beperken door herstel of verbetering van de tekortkoming. 
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens  vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt  door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. 
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede  begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever,  alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van  Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst  samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen  van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer  onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.  
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor  het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de  opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan  overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te  ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of  derden heeft ontvangen.

Artikel 17: Privacy en gegevensverwerking 

 1. Indien de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de  Overeenkomst ter beschikking te stellen documenten en/of andere gegevensdragers  persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)  bevatten, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen.  
 2. Voorts zal Opdrachtgever indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is  Opdrachtnemer desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever  uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de vigerende privacywetgeving met  betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  
 3. Opdrachtnemer verplicht zich, na een kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel van deze  algemene voorwaarden:  
 4. Persoonsgegevens nimmer aan derden te verstrekken, dan wel een derde daartoe toegang  te geven, behoudens toestemming van Opdrachtgever, dan wel een wettelijke verplichting  daartoe.  
 5. Persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in het kader van het doel van de Overeenkomst  en uitsluitend voor de doeleinden als omschreven in de Overeenkomst en/of in deze  algemene voorwaarden.  
 6. Bij de verwerking van persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (“AVG”) in acht te nemen.  

Artikel 18: Bescherming van persoonsgegevens 

 1. Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor rechtmatige verwerking van  persoonsgegevens die door of vanwege Opdrachtgever worden ingevoerd in de  programmatuur, apparatuur, infrastructuur, software en/of beheeromgeving. 
 2. De volledige verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens in de  programmatuur, apparatuur, infrastructuur, software en/of beheeromgeving ligt bij  Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de gegevens niet  onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart  Opdrachtnemer voor alle rechtsvorderingen van derden, uit welken hoofde dan ook, in verband  met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.  
 3. Opdrachtgever heeft op grond van de vigerende privacywetgeving betreffende de verwerking  van persoonsgegevens verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het  verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen  van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze  verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer is in dit verband  enkel ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). 
 4. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden om aan de verplichtingen uit de vigerende  privacywetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens te voldoen, waaronder de  verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”),  komen voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 19: Rechts- en forumkeuze 

 1. Op de Overeenkomst(en) tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten is uitsluitend  Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig  worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die  daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan,  worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. Opdrachtnemer is te  allen tijde bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wettelijke  bevoegdheidsregels bevoegde rechter.

Artikel 20: Wijziging van de algemene voorwaarden 

 1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze  wijzigingen treden in werking na mededeling daarvan aan Opdrachtgever, doch in ieder geval  na deponering van die wijzigingen.